اخبار مهم روز

  برخی از قبولی های دکتری نخبگان

سایر مطالب (556)

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد پرستاری سالمندی سال 98

دانشگاه ایران

دانشگاه ایلام

دانشگاه بابل

دانشگاه بجنورد(خراسان شمالی)

دانشگاه تهران

دانشگاه رفسنجان

دانشگاه سبزوار

دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهرود

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه قزوین

دانشگاه کاشان

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه گلستان

دانشگاه گناباد

دانشگاه گیلان

دانشگاه لرستان

دانشگاه مازندران

دانشگاه مشهد

دانشگاه یزد

 

 

کلید واژه ها: دانشگاه ارشد پرستاری سالمندی، منابع آزمون ارشد پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری، دانلود سوالات ارشد پرستاری ، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ، دانلود جزوه روان پرستاری ، دانلود جزوه بهداشت جامعه ، دانلود جزوه بهداشت مادران و نوزادان ، دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری، آزمون کنکور ارشد پرستاری، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد، مشاوره ارشد پرستاری، منابع آزمون ارشد مجموعه پرستاری، جزوات ارشد مجموعه پرستاری، ارشد پرستاری داخلی جراحی، ارشد پرستاری کودکان، ارشد پرستاری بهداشت جامعه، ارشد روان پرستاری، ارشد مدیریت پرستاری

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد پرستاری مراقبت های ویژه سال 98

دانشگاه ارتش

دانشگاه اراک

دانشگاه اردبیل

دانشگاه ارومیه

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

دانشگاه بقیه اله

دانشگاه تهران

دانشگاه رفسنجان

دانشگاه زاهدان

دانشگاه زنجان

دانشگاه سبزوار

دانشگاه سمنان

دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهرود

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه قزوین

دانشگاه کاشان

دانشگاه کردستان

دانشگاه کرمان

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه گلستان

دانشگاه گناباد

دانشگاه گیلان

دانشگاه لرستان

دانشگاه مازندران

دانشگاه مرکز قلب شهید رجایی

دانشگاه مشهد

دانشگاه همدان

دانشگاه یزد

 

 

کلید واژه ها: دانشگاه ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، منابع آزمون ارشد پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری، دانلود سوالات ارشد پرستاری ، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ، دانلود جزوه روان پرستاری ، دانلود جزوه بهداشت جامعه ، دانلود جزوه بهداشت مادران و نوزادان ، دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری، آزمون کنکور ارشد پرستاری، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد، مشاوره ارشد پرستاری، منابع آزمون ارشد مجموعه پرستاری، جزوات ارشد مجموعه پرستاری، ارشد پرستاری داخلی جراحی، ارشد پرستاری کودکان، ارشد پرستاری بهداشت جامعه، ارشد روان پرستاری، ارشد مدیریت پرستاری

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد پرستاری توانبخشی سال 98

دانشگاه ایران

دانشگاه علوم بهزیستی و نوانبخشی

 

 

 کلید واژه ها: دانشگاه ارشد پرستاری توانبخشی، منابع آزمون ارشد پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری، دانلود سوالات ارشد پرستاری ، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ، دانلود جزوه روان پرستاری ، دانلود جزوه بهداشت جامعه ، دانلود جزوه بهداشت مادران و نوزادان ، دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری، آزمون کنکور ارشد پرستاری، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد، مشاوره ارشد پرستاری، منابع آزمون ارشد مجموعه پرستاری، جزوات ارشد مجموعه پرستاری، ارشد پرستاری داخلی جراحی، ارشد پرستاری کودکان، ارشد پرستاری بهداشت جامعه، ارشد روان پرستاری، ارشد مدیریت پرستاری

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان(NICU) سال 98

دانشگاه ایران

دانشگاه بابل

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه کرمان

دانشگاه مشهد

دانشگاه یزد

 

 

  کلید واژه ها: دانشگاه ارشد پرستاری مواقبت های ویژه نوزادان(NICU)، منابع آزمون ارشد پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری، دانلود سوالات ارشد پرستاری ، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ، دانلود جزوه روان پرستاری ، دانلود جزوه بهداشت جامعه ، دانلود جزوه بهداشت مادران و نوزادان ، دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری، آزمون کنکور ارشد پرستاری، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد، مشاوره ارشد پرستاری، منابع آزمون ارشد مجموعه پرستاری، جزوات ارشد مجموعه پرستاری، ارشد پرستاری داخلی جراحی، ارشد پرستاری کودکان، ارشد پرستاری بهداشت جامعه، ارشد روان پرستاری، ارشد مدیریت پرستاری

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد پرستاری نظامی سال 98

دانشگاه بقیه اله

 

کلید واژه ها: دانشگاه ارشد پرستاری نظامی، منابع آزمون ارشد پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری، دانلود سوالات ارشد پرستاری ، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ، دانلود جزوه روان پرستاری ، دانلود جزوه بهداشت جامعه ، دانلود جزوه بهداشت مادران و نوزادان ، دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری، آزمون کنکور ارشد پرستاری، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد، مشاوره ارشد پرستاری، منابع آزمون ارشد مجموعه پرستاری، جزوات ارشد مجموعه پرستاری، ارشد پرستاری داخلی جراحی، ارشد پرستاری کودکان، ارشد پرستاری بهداشت جامعه، ارشد روان پرستاری، ارشد مدیریت پرستاری 

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد پرستاری کودکان سال 98

دانشگاه اراک

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علی آباد کتول

دانشگاه بوشهر

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه زاهدان

دانشگاه سمنان

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه گیلان

دانشگاه لرستان

دانشگاه مشهد

دانشگاه همدان

دانشگاه یاسوج

 

 

 

کلید واژه ها: دانشگاه ارشد پرستاری کودکان، منابع آزمون ارشد پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری، دانلود سوالات ارشد پرستاری ، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ، دانلود جزوه روان پرستاری ، دانلود جزوه بهداشت جامعه ، دانلود جزوه بهداشت مادران و نوزادان ، دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری، آزمون کنکور ارشد پرستاری، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد، مشاوره ارشد پرستاری، منابع آزمون ارشد مجموعه پرستاری، جزوات ارشد مجموعه پرستاری، ارشد پرستاری داخلی جراحی، ارشد پرستاری کودکان، ارشد پرستاری بهداشت جامعه، ارشد روان پرستاری، ارشد مدیریت پرستاری 

 

 

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد پرستاری سلامت جامعه سال 98

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

دانشگاه بیرجند

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه زنجان

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه کرمان

دانشگاه گناباد

دانشگاه گیلان

دانشگاه مشهد

دانشگاه همدان

دانشگاه یاسوج

 

 

 

 

کلید واژه ها: دانشگاه ارشد پرستاری سلامت جامعه، منابع آزمون ارشد پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری، دانلود سوالات ارشد پرستاری ، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ، دانلود جزوه روان پرستاری ، دانلود جزوه بهداشت جامعه ، دانلود جزوه بهداشت مادران و نوزادان ، دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری، آزمون کنکور ارشد پرستاری، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد، مشاوره ارشد پرستاری، منابع آزمون ارشد مجموعه پرستاری، جزوات ارشد مجموعه پرستاری، ارشد پرستاری داخلی جراحی، ارشد پرستاری کودکان، ارشد پرستاری بهداشت جامعه، ارشد روان پرستاری، ارشد مدیریت پرستاری 

 

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد پرستاری داخلی - جراحی سال 98

دانشگاه اراک

دانشگاه اردبیل

دانشگاه ارومیه

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اهواز

دانشگاه ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارومیه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

دانشگاه بقیه اله

دانشگاه بندر عباس

دانشگاه بوشهر

دانشگاه بیرجند

دانشگاه تبریز

دانشگاه تهران

دانشگاه جهرم

دانشگاه رفسنجان

دانشگاه زابل

دانشگاه زاهدان

دانشگاه زنجان

دانشگاه سبزوار

دانشگاه شهر کرد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه فسا

دانشگاه کاشان

دانشگاه کردستان

دانشگاه کرمان

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه گناباد

دانشگاه گیلان

دانشگاه لرستان

دانشگاه مشهد

دانشگاه همدان

دانشگاه یاسوج

 

 

 

کلید واژه ها: دانشگاه ارشد پرستاری داخلی - جراحی، منابع آزمون ارشد پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری، دانلود سوالات ارشد پرستاری ، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ، دانلود جزوه روان پرستاری ، دانلود جزوه بهداشت جامعه ، دانلود جزوه بهداشت مادران و نوزادان ، دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری، آزمون کنکور ارشد پرستاری، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد، مشاوره ارشد پرستاری، منابع آزمون ارشد مجموعه پرستاری، جزوات ارشد مجموعه پرستاری، ارشد پرستاری داخلی جراحی، ارشد پرستاری کودکان، ارشد پرستاری بهداشت جامعه، ارشد روان پرستاری، ارشد مدیریت پرستاری 

 

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد روان پرستاری سال 98

دانشگاه ارتش

دانشگاه ارومیه

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

دانشگاه بوشهر

دانشگاه بیرجند

دانشگاه تهران

دانشگاه زاهدان

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه قزوین

دانشگاه کاشان

دانشگاه کرمان

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه مازندران

دانشگاه مشهد

دانشگاه همدان

دانشگاه یاسوج

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: دانشگاه ارشد روان پرستاری، منابع آزمون ارشد پرستاری ، جزوات ارشد پرستاری، دانلود سوالات ارشد پرستاری ، منابع آزمون ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانلود جزوه داخلی جراحی، دانلود جزوه کودکان ، دانلود جزوه روان پرستاری ، دانلود جزوه بهداشت جامعه ، دانلود جزوه بهداشت مادران و نوزادان ، دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری، آزمون کنکور ارشد پرستاری، منابع ارشد پزشکی ، آزمون ارشد وزارت بهداشت، آزمون کنکور ارشد، مشاوره ارشد پرستاری، منابع آزمون ارشد مجموعه پرستاری، جزوات ارشد مجموعه پرستاری، ارشد پرستاری داخلی جراحی، ارشد پرستاری کودکان، ارشد پرستاری بهداشت جامعه، ارشد روان پرستاری، ارشد مدیریت پرستاری

 

 

دانشگاههای پذیرنده دانشجو ارشد تغذیه ورزشی سال 98

دانشگاه تبریز

 

 کلید واژه ها: دانشگاه ارشد تغذیه ورزشی، منابع آزمون ارشد علوم تغذیه، دانلود جزوات ارشد تغذیه، جزوات کارشناسی ارشد تغذیه، دانلود جزوه تغذیه، دانلود جزوه بیوشیمی، دانلود جزوه فیزیولوژی، جزوه فیزیولوژی گایتون ارشد علوم تغذیه، جزوه بیوشیمی دولین ارشد علوم تغذیه، بیوشیمی لنینجر ارشد علوم تغذیه، آزمون کارشناسی ارشد تغذیه، جزوات ارشد پزشکی، منابع کارشناسی ارشد علوم تغذیه، آزمون کنکور ارشد تغذیه، آزمون های مرحله ای ارشد علوم تغذیه،آزمون ارشد وزارت بهداشت

 

صفحه6 از40