اخبار مهم روز

اساتید نخبگان در رشته آموزش بهداشت

 

 

نصیبه فرمانی - کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 
خانم خلیلی- کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
محمد علی گل - دکترای آموزش بهداشت
 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر محمد علی گل 
دکتر مصطفی نصیرزاده