اخبار مهم روز

اساتید نخبگان در رشته تغذیه

کلید واژه ها: کارشناسی ارشد، جزوات کارشناسی ارشد، آزمون کارشناسی ارشد، منابع کارشناسی ارشد، منابع ارشد، جزوات ارشد، کلاس های آمادگی ارشد، کلاس تغذیه، کلاس ارشد تغذیه ، کلاس کارشناسی ارشد تغذیه

 

 مشاوره و برنامه ریزی رایگان علوم تغذیه: دکتر سعید دعائی

درس تغذیه: 

 

دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مریم میرفتاحی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر فاطمه مفیدی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر فاطمه صداقت- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر فرهاد وحید- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

درس بیوشیمی:

 

 دکتر رضا سنبلی- دکترای بیوشیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه
 دکتر ساناز ابراهیمی- دکترای بیوشیمی

 

 

 

درس فیزیولوژی:

 

 دکتر مینا رشوند- دکترای فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مینا مظاهری - دکترای فیزیولوژی

 

 

 

درس زبان:

 

 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
 دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 کلید واژه: اساتید تغذیه، ارشد تغذیه، ارشد علوم تغذیه، اساتید علوم تغذیه، دکتری تغذیه، دکتری علوم تغذیه، اساتید دکتری علوم تغذیه، کلاس های ارشد تغذیه، کلاس دکتری تغذیه