اخبار مهم روز

سوالات کارشناسی ارشد سال 1402-1401

 

 

ردیف

 سوالات کارشناسی ارشد

1

سوالات ارشد اپیدمیولوژی 1402-1401

 2

سوالات ارشد ارگونومی 1402-1401

3

سوالات ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی(1) 1402-1401

4

سوالات ارشد مجموعه پرستاری 1402-1401

5

سوالات ارشد مجموعه علوم تغذیه 1402-1401

6

سوالات ارشد مجموعه مامایی 1402-1401

7

سوالات ارشد آموزش بهداشت 1402-1401

8

سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1402-1401

9

سوالات ارشد مجموعه روانشناسی 1402-1401

10

سوالات ارشد تکنولوژی گردش خون 1402-1401

11

سوالات ارشد اقتصاد بهداشت 1402-1401

12

سوالات ارشد فیزیولوژی 1402-1401

13

سوالات ارشد علوم و صنایع غذایی 1402-1401

14

سوالات ارشد انفورماتیک پزشکی 1402-1401

15

سوالات ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 1402-1401

16

سوالات ارشد علوم آزمایشگاهی دو 1402-1401

17

سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی اتاق عمل 1402-1401

18

سوالات کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 1402-1401

 

 دریافت مینی فلش کارت زبان ارشد علوم پزشکی

 

کلیدواژه:  سوالات ارشد آزمون وزارت بهداشت، آزمون ارشد بهداشت، ارشد 1401 بهداشت، دانلود رایگان سوالات ارشد، دانلود رایگان آزمون ارشد بهداشت، دانلود رایگان دفترچه سوال ارشد، ارشد 1401، آزمون ارشد 1401، دانلود سوالات ارشد علوم آزمایشگاهی(1) 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد علوم تغذیه 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه پرستاری 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه فیزیک پزشکی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد علوم تشریحی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه مامایی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد مجموعه روانشناسی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد تکنولوژی گردش خون 1401 ، دانلود رایگان سوالات ارشد ارگونومی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد آموزش بهداشت 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد اپیدمیولوژی 1401، دانلود رایگان مجموعه روان شناسی وزارت علوم 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد فیزیولوژی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد علوم و صنایع غذایی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد انفورماتیک پزشکی 1401، دانلود رایگان سوالات ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 1401

13342 بازدید آخرین بار تغییر یافته چهارشنبه, 03 اسفند 1401 10:38