اخبار مهم روز

مدارك مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های آزمون ورودی كارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1401

یکشنبه, 14 شهریور 1400 00:00 نوشته شده توسط 

کلید واژه: آزمون 1401، منابع ارشد 1401، دروس آزمون 1401، ضرایب آزمون ارشد 1401، دفترچه منابع آزمون ارشد 1401، آزمون ارشد 1401 وزارت بهداشت

 

1063 بازدید آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 14 شهریور 1400 15:16