اخبار مهم روز

رشته های مجاز با کارشناسی بهداشت عمومی؟

 

رشته های مجاز با کارشناسی بهداشت عمومی:

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت- آمار زيستي- اپيدميولوژي- اقتصاد بهداشت ( با 2 گرايش توسعه بهداشت و درمان؛سياستگذاري و برنامه ريزي بهداشت و درمان)-اكولوژي انساني- انفورماتيك پزشكي- ارزيابي فناوري سلامت (HTA)- بهداشت و ايمني مواد غذايي- پدافند غيرعامل در نظام سلامت صرفا دانشگاه بقيه اله(-تاريخ علوم پزشكي- حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين- رفاه اجتماعي- ژورناليسم پزشکی- سلامت سالمندي- سلامت و ترافيک- علوم تشريحي- فيزيولوژي- كتابداري و اطلاع رساني پزشكي- مديريت توانبخشي- آموزش پزشکی- برنامه ریزی یادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی- تكنولوژي آموزشي در علوم پزشكي- علوم تغذيه- علوم تغذيه در بحران و حوادث غيرمترقبه- علوم بهداشتي در تغذيه- سم شناسي

 

 

11129 بازدید آخرین بار تغییر یافته چهارشنبه, 10 مهر 1398 09:58