اخبار مهم روز

منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

 

کلیدواژه: منابع آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه شیمی مواد غذایی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه اصول نگهداری مواد غذایی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوه کلیات بهداشت ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانلود رایگان، ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، مشاوره آزمون ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

  میکروبیولوژی مواد غذایی

-1 ميكروبيولوژي مواد غذايي مدرن، جي، ترجمه علي مرتضوي و ضياء الحق انتشارات دانشگاه علوم پزشكي فردوسي
مشهد
-2 ميكروبيولوژي موادغذايي، فريزر ترجمه علي مرتضوي و كاشاني نژاد انتشارات دانشگاه علوم پزشكي فردوسي مشهد
-3 ميكروبيولوژي مواد غذايي ، ام .آر. ادامز و ام. موس . ترجمه سيدعلي مرتضوي و عليرضا صادقي . انتشارات دانشگاه
علوم پزشكي فردوسي مشهد
-4 ميكروبهاي بيماريزا در مواد غذايي و اپيدميولوژي مسموميت هاي غذايي. و دود رضوپلر. انتشارات دانشگاه تهران
5-Fundamental food Microbiology, Ray. B. CRC. 2004
6- Food borne diseases. Cliver, D.O, and Riemann, II Academic press 2002.
7- Dctecting pathogens in food. Meekin, M.C. CRC. 2003

 

شیمی مواد غذایی

1. شيمي مواد غذايي، دكتر فاطمي . شركت سهامي انتشار
2. مباني شيمي مواد غذايي, جواد كرامت ، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان
3. مباني شيمي مواد غذايي، ترجمه بابك قنبرزاده-انتشارات آييژ
4. كنترل كيفي و آزمايشهاي شيميائي مواد غذائي، دكتر پروانه، انتشارات دانشگا ه تهران
5. روشهاي متداول در تجزيه مواد غذايي، زيبا حسيني، انتشارات دانشگاه شيراز
6. Food Chemistry, Belitz, II.D, Grosh W, Schieberle, P. Springer- veriag Berlin press,
2009
7. Principles of Food Chemistry : deMan, J.M., Finley, J., Hurst, W.J., Lee, C. .Springerpress,
2018

 

اصول نگهداری مواد غذایی

1 -اصول تكنولوژي نگهداري مواد غذايي ،دكتر حسن فاطمي. شركت سهامي انتشار
2 -عوامل فساد و شرايط نگهداري مواد غذايي در سردخانه، دكتر ايماندل و دكتر صادق زاده انتشارات دانشگاه تهران.

 

کلیات بهداشت و ایمنی مواد غذایی

١. سم شناسي مواد غذايي، شريعتي فر، مهاجر، موذن، نشر چوگان ١٣٩٨
٢. ايمني شيميايي و سم شناسي مواد غذايي . حسيني و نجاتيان . انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي. ١٣٩٩
٣. اصول بهداشت مواد غذايي، دكتر ركني ، انتشارات دانشگاه تهران
٤. شير و فرآورده هاي آن دكتر كريم. انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
٥. صنعت شير جلد اول و دوم- مهندس فرهنودي ناشر، شركت جهاد تحقيقات و آموزش
6. Essential of food safety and sanitation . Meswane, D. Rue, N.Linton, R. 2003
7. Food safety : Contaminants and Toxins Dmello J.P 2003
8. Safety in the agri-food chain. Luming P.A, devlieghere, F. and . R Wegningen
Academic publishers 2006
9. Food Safety. Selamat, Jinap, Iqbal, Shahzad Zafar, Springer International Publishing,
2016.
10. Food Safety And Human Health, Ram Lakhan Singh, Elsevier Science, 2019

 

کلیات بهداشت

دكتر حسين حاتمي و همكاران، كتاب جامع بهداشت عمومي، انتشارات ارجمند ، ويراست ٤، جلد اول ١، 2 و 3. قابل دسترس در لينك ذيل:

http://ph.sbmu.ac.ir/uploads/PUBLIC-HEALTH-EBOOK/PUBLIC-HEALTHINDEX.
htm

 

 

جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی کلیک نمایید.

 

نكته مهم: داوطلبين محترم توجه فرماييد كه با تهيه اين جزوات ديگر نياز به خريد

هيچ گونه كتاب مرجع ديگري نخواهيد داشت.

 

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

021-66902061/66902038/09372223756

013/42342543   لاهیجان

 

کلید واژه: آزمون ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، جزوات ارشد آزمون بهداشت و ایمنی مواد غذایی، آزمون ارشد ایمنی مواد غذایی، جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی، جزوه شیمی مواد غذایی، جزوه اصول نگهداری مواد غذایی، جزوه کلیات بهداشت و ایمنی، جزوات آزمون ارشد بهداشت مواد غذایی، دانلود رایگان سوالات ارشد بهداشت مواد غذایی، منابع آزمون بهداشت مواد غذایی، مشاوره رایگان، جزوات برتر آزمون ارشد، آزمون های مرحله ای ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 

59258 بازدید