اخبار مهم روز

7 مرحله آزمون دکترای تخصصی

 

 

 

 

تاریخ آزمون
مرحله آزمون
95/09/05
آزمون مرحله اول 
95/10/03  آزمون مرحله دوم
95/11/01  آزمون مرحله سوم 
95/12/06  آزمون مرحله چهارم  
95/12/27  آزمون مرحله پنجم 
 96/01/18 آزمون مرحله ششم  
96/02/08  آزمون مرحله هفتم