اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
فیزیولوژی

كارشناسی فيزیولوژی ؛ زیست شناسی (كليه گرایشها)؛
جانورشناسی؛ پرستاری؛ فيزیوتراپی؛ مامایی؛ علوم آزمایشگاهی؛
علوم دارویی؛ فارماكولوژی؛ بيوشيمی؛ علوم تشریحی؛ گفتار
درمانی؛ بينایی سنجی؛ شنوایی شناسی؛ بهداشت عمومی؛
بهداشت حرفه ای و هوشبری؛ اتاق عمل

فیزیولوژی(3)-بیوشیمی(1)- زیست شناسی سلولی و مولکولی- آناتومی - زبان عمومی(3)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد فیزیولوژی کلیک کنید