اخبار مهم روز

کلید واژه: آزمون دکترای 1402، دکترای تخصصی 1402، آزمون کتبی دکترای 1402

 

کلید واژه: آزمون دکتری 1402، دروس 1402، آزمون 1402، دکترای تغذیه 1402

 

کلید واژه: آزمون دکترای 1402، دکترای تخصصی 1402، آزمون کتبی دکترای 1402

 

کلید واژه: آزمون دکترای 1402، دکترای تخصصی 1402، آزمون کتبی دکترای 1402

 

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد آموزش بهداشت، جزوات ارشد آموزش بهداشت، سوالات ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوات ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوه بهداشت عمومی، دانلود جزوه جامعه شناسی، دانلود جزوه روان شناسی، دانلود سوالات ارشد آموزش بهداشت، آزمون کنکور ارشد، منابع کارشناسی ارشد، آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، آزمون ارشد وزارت بهداشت

 

 

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

1.Communication Skills for the Healthcare Professional, Enhanced Edition, Second
Edition,By Laurie Kelly McCorry, Jeff Mason, Jomes and Bartlette Learing,2020
١٣٩٧ ، موسسه خدمات فرهنگی رسا ، ٢- ارتباطات انسانی جلد اول و جلد دوم ، علی اکبر فرهنگی ، چاپ ٢٧
3.Principles of Health Education and Health Promotion (Wadsworth's Physical Education Series) , J.
Thomas Butler, 3rd Edition,2000 Cengage Learning
4.Health Education Creating Strategies for School and Community Health, Glen G.
Gilbert, PhD , Robin G. Sawyer,Elisa Beth McNeill, 4th Edition, 2014 , Jones &
Bartlett Learning;
5.Instructional technology and media for learning , Twelfth Edition Sharon E Smaldino,
Deborah L. Lowther, Clif Mims, Twelfth Edition , 2018 Pearson Education, Inc.

 

 بهداشت عمومي

 

دكتر حسين حاتمي و همكاران، كتاب جامع بهداشت عمومي، انتشارات ارجمند ، ويراست ٤، جلد اول ١، 2 و 3 قابل دسترس در لینک زیر

http://ph.sbmu.ac.ir/uploads/PUBLIC-HEALTH-EBOOK/PUBLIC-HEALTH-INDEX.htm

 

 

 

 جامعه شناسي

 

Health, illness, and society: an introduction to medical sociology / Steven E. Barkan.
First, 2017 Lanham : Rowman Littlefield
٢- مهارتهای آموزشی و پرورشی - جلد اول ( روش ها و فنون تدريس) ويراست سوم، دکتر حسن شعبانی ،
آخرين چاپ ٢٠١٧ ، سازمان مطالعه و تدوين کتوب انسانی دانشگاه ها ( سمت)
١٢ )، آنتونی گيدنز؛ حسن چاوشيان ، آخرين چاپ -١١ - ٣- جامعه شناسی، ويراست جهارم ( فصل های ١٠
نشر نی
۴- مقدمات جامعه شناسی، منوچهر محسنی ، آخرين چاپ ١٣٩٨ نشر دوران

 

  روانشناسي

 

1.Educational Psychology for Learning and Teaching, Duchesne Sue ,Anne McMaugh,
Erin Mackenzie, Cengage Learning , severth [2022].
٢- روانشناسی پرورشی نوين - فصل يک تا ١۴ ، دکتر علی اکبر سيف، آخرين ويراست ١۴٠٠ انتشارات
دوران
3.Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology, Susan Nolen-Hoeksema, Barbara
Fredrickson, Christel Lutz, Geoffrey R. Loftus, Edition 16 1400 Cengage Learning

 

 

 

دانلود رایگان نمونه جزوات آزمون ارشد آموزش بهداشت

 

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد آموزش بهداشت، جزوات ارشد آموزش بهداشت، سوالات ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوات ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوه بهداشت عمومی ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوه جامعه شناسی ارشد آموزش بهداشت، دانلود جزوه روان شناسی ارشد آموزش بهداشت، دانلود سوالات ارشد آموزش بهداشت، آزمون کنکور ارشد آموزش بهداشت، منابع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، آزمون ارشد وزارت بهداشت، مشاوره آزمون ارشد آموزش بهداشت