اخبار مهم روز

7 مرحله آزمون کاردانی به کارشناسی

 

 

تاریخ آزمون
مرحله آزمون
95/10/03
آزمون مرحله اول
95/11/01
آزمون مرحله دوم
95/12/06 
آزمون مرحله سوم
95/12/27 
آزمون مرحله چهارم
 96/01/18
آزمون مرحله پنجم
96/02/08 
آزمون مرحله ششم
 96/02/29  آزمون مرحله هفتم