اخبار مهم روز

کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

 

 

 

عنوان رشته امتحانی مدارک تحصیلی مورد پذیرش  دروس امتحانی و ضرایب مربوطه 
زیست فناوری پزشکی

كليه كارشناسی های علوم پزشكی؛ كارشناسی زیست شناسای (
كليه گرایشها)؛ بيوتكنولوژی؛ مهندسی زیست فناوری كشاورزی؛ علوم
آزمایشگاهی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشكی؛ دكتری عمومی پزشكی؛
داروسازی و دامپزشكی؛ كارشناسی و كارشناسی ارشد (داروسازی
خارج از كشور)؛کارشناسی علوم تجربی

بیوشیمی(1)؛ زیست شناسی سلولی-  مولکولی(4)؛ میکروب شناسی(1)؛ زبان عمومی(2)

 

 

 جهت مشاهده نمونه جزوات ارشد زیست فناوری

پزشکی کلیک کنید

 

دانلود رایگان سوالات ارشد زیست فناوری پزشکی

 

دانلود رایگان جزوات ارشد آموزش بهداشت دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری نظامی دانلود رایگان جزوات ارشد شیمی دارویی
دانلود رایگان جزوات ارشد انگل شناسی  دانلود رایگان جزوات ارشد تکنولوژی گردش خون  دانلود رایگان جزوات ارشد علوم تغذیه
دانلود رایگان جزوات ارشد ایمنی شناسی  دانلود رایگان جزوات ارشد حشره شناسی پزشکی  دانلود رایگان جزوات ارشد علوم تغذیه در بحران
دانلود رایگان جزوات ارشد بیوشیمی بالینی  دانلود رایگان جزوات ارشد هماتولوژی  دانلود رایگان جزوات ارشد علوم بهداشتی در تغذیه
دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری داخلی جراحی  دانلود رایگان جزوات ارشد روانشناسی بالینی  دانلود رایگان جزوات ارشد فیزیولوژی
 دانلود رایگان جزوات پرستاری سلامت جامعه  دانلود رایگان جزوات ارشد روان پرستاری  دانلود رایگان جزوات ارشد قارچ شناسی پزشکی
 دانلود رایگان جزوات پرستاری کودکان  دانلود رایگان جزوات ارشد زیست فناوری پزشکی  دانلود رایگان جزوات ارشد کنترل مواد خوراکی
 دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری ویژه نوزادان  دانلود رایگان جزوات ارشد ژنتیک انسانی  دانلود رایگان جزوات ارشد میکروب شناسی
 دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری سالمندی  دانلود رایگان جزوات ارشد سم شناسی  دانلود رایگان جزوات ارشد مامایی
 دانلود رایگان جزوات ارشد پرستاری ویژه  دانلود رایگان جزوات ارشد سلامت سالمندی  دانلود رایگان جزوات ارشد مشاوره در مامایی