اخبار مهم روز

نحوه اعمال ضرايب دروس امتحاني و محاسبه نمره كتبي ویژگی

رای دادن به این مورد
(1 رای)

 

تعداد سؤالات در هر رشته متناسب با ضرائب اعلام شده ميباشد . يعني درسي با ضريب 2 به تعداد دو برابر درسي با ضريب يک

سؤال خواهد داشت و در واقع ضريب 2 در تعداد سؤالات اعمال مي شود . مثال زير اين نكات را روشن مي نمايد .

مثال : در رشته اي با مجموع ضرايب دروس 12 (بدون احتساب درس زبان انگليسي و ضريب آن) تعداد 120 سؤال خواهد بود .

الف) براي هر ضريب تعداد 10 سؤال منظور ميشود . لذا براي درسي با ضريب 2 تعداد 20 سؤال منظور ميگردد .

ب) باتوجه به يكسان بودن تعداد سؤالات درس زبان براي كليه رشته ها (41 سؤال) تناسب سازي ضريب اين درس اعمال خواهد

شد .

ج ) در نهايت به ازاي هر پاسخ صحيح امتياز 3 ، پاسخ اشتباه و يا سؤالي كه بيش از يک پاسخ داده شود يک امتياز منفي و سؤالي

كه پاسخ داده نشده امتياز صفر منظور مي گردد . مجموع امتيازها ، نمره هر درس ميباشد كه در ضرايب فوق ضرب شده و نمره

كتبي هر فرد مجموع نمرات دروس آن رشته مي باشد .

د ) باعنايت به مراتب پيش گفت انتظار مي رود داوطلبان عزيز مديريت زمان را مدنظر قرار داده و در پاسخگويي به كليه دروس

دقت لازم را بعمل آورند . زيرا كليه دروس متناسب با ضرايب اعلام شده در نمره نهايي تأثير گذار مي باشند.