اخبار مهم روز

منابع آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 1404-1403

 

کلید واژه ها: منابع آزمون ارشد اپیدمیولوژی، جزوات ارشد اپیدمیولوژی، ارشد اپیدمیولوژی، سوالات ارشد اپیدمیولوژی، دانلود جزوه اپیدمیولوژی، دانلود جزوه آمار زیستی، دانلود جزوه بهداشت عمومی، دانلود جزوه اصطلاحات پزشکی، آزمون ارشد اپیدمیولوژی، کنکور ارشد اپیدمیولوژی، جزوات ارشد پزشکی، آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، منابع کارشناسی ارشد

 

مبانی اپیدمیولوژی

١. درسنامه پزشكي پيشگيري و پزشكي اجتماعي پارك، ترجمه دكتر كورش هلاكوئي ناييني دكتر قباد
مرادي و همكاران انتشارات گپ آخرين ويرايش
٢. اپيدميولوژي گورديس، مترجم دكتر حسين صباغيان و دكتر كوروش هلاكوئي نائيني انتشارات گپ
آخرين ويرايش

 

مقدمات آمار زیستی

١. روشهاي آماري و شاخصهاي بهداشتي؛ دكتر كاظم محمد و دكتر ملك افضلي  آخرين ويرايش

 

اصطلاحات پزشکی

١. فرهنگ جامع همهگير شناسي (اپيدميولوژي)، دكتر كيومرث ناصري  انتشارات گپ  آخرين ويرايش

 

بهداشت عمومی

١. برنامه و راهنماي ايمن سازي؛ مصوب كميته كشوري ايمن سازي وزارت بهداشت ؛ تهران: صندوق
كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف)؛ ١٣٩٤ - قابل دسترس در لينك ذيل:
https://goums.ac.ir/files/aghala/files/4(2).pdf
٢. دكتر حسين حاتمي و همكاران، كتاب جامع بهداشت عمومي آخرين ويرايش -انتشارات ارجمند. قابل
دسترس در لينك ذيل:
http://ph.sbmu.ac.ir/uploads/PUBLIC-HEALTHEBOOK/
PUBLIC_HEALTH_INDEX1.htm

 

اپیدمیولوژی بیماریها

١. راهنماي كنترل بيماريهاي واگير در انسان، ترجمه: دكتر حسين صباغيان انتشارات گپ آخرين
ويرايش
٢. مرجع اپيدميولوژي بيماريهاي شايع ايران جلد اول (بيماريهاي واگير)، اثر: شوراي نويسندگان با
سرپرستي دكتر پروين ياوري، انتشارات گپ آخرين ويرايش
٣. مرجع اپيدميولوژي بيماريهاي شايع ايران جلد دوم (بيماريهاي غير واگير)، اثر: شوراي نويسندگان با
سرپرستي دكتر پروين ياوري، انتشارات گپ آخرين ويرايش
٤. مرجع اپيدميولوژي بيماريهاي شايع ايران جلد سوم (سرطان ها)، اثر: شوراي نويسندگان با سرپرستي
دكتر پروين ياوري، انتشارات گپ آخرين ويرايش

 

خرید اینترنتی پکیج ارشد اپیدمیولوژی  

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

دانلود رایگان دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت