اخبار مهم روز

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی 1402-1401

 

کلیدواژه: منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه شیمی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه کنترل کیفی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوه تکنولوژی مواد غذایی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان جزوات ارشد علوم و صنایع غذایی، دانلود رایگان، ارشد علوم و صنایع غذایی، مشاوره آزمون ارشد علوم و صنایع غذایی

 

 منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی 1402-1401

 

میکروبیولوژی مواد غذایی

-1 ميكروبيولوژي مواد غذايي مدرن، جي، ترجمه علي مرتضوي و ضياء الحق انتشارات دانشگاه علوم پزشكي
فردوسي مشهد
-2 ميكروبيولوژي موادغذايي، فريزر ترجمه علي مرتضوي و كاشاني نژاد انتشارات دانشگاه علوم پزشكي فردوسي
مشهد
-3 ميكروبيولوژي مواد غذايي ، ام .آر. ادامز و ام. موس . ترجمه سيدعلي مرتضوي و عليرضا صادقي . انتشارات
دانشگاه علوم پزشكي فردوسي مشهد
-4 ميكروبهاي بيماريزا در مواد غذايي و اپيدميولوژي مسموميت هاي غذايي. و دود رضوپلر. انتشارات دانشگاه
تهران
5-Fundamental food Microbiology, Ray. B. CRC. 2004
6- Food borne diseases. Cliver, D.O, and Riemann, II Academic press 2002.
7-ctecting pathogens in food. Meekin, M.C. CRC. 2003

 

شیمی مواد غذایی

1. شيمي مواد غذايي، دكتر فاطمي . شركت سهامي انتشار
2. مباني شيمي مواد غذايي, جواد كرامت، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان
3. مباني شيمي مواد غذايي، ترجمه بابك قنبرزاده-انتشارات آييژ
4. كنترل كيفي و آزمايشهاي شيميائي مواد غذائي، دكتر پروانه، انتشارات دانشگا ه تهران
5. روشهاي متداول در تجزيه مواد غذايي، زيبا حسيني، انتشارات دانشگاه شيراز
6. Food Chemistry, Belitz, II.D, Grosh W, Schieberle, P. Springer- veriag Berlin
press, 2009.
7. Principles of Food Chemistry : deMan, J.M., Finley, J., Hurst, W.J., Lee,
C.. Springer- press, 2018

 

کنترل کیفی مواد غذایی

کنترل کیفی:

1 -كنترل كيفيت آماري، دكتر كاظم مقتدريان، انتشارات دانشگاه علم و صنعت
2 -كنترل كيفيت آماري در صنايع غذايي ، عشرت آبادي- كاكائي، نشر مرز دانش
3 -مباني كنترل كيفيت در صنايع غذايي، رسول پايان، نشر آييژ

تكنولوژي روغن:

تکنولوژی روغن / فرآوری روغن های خوراکی، مهدی کدیور - امیز حسین گلی

تکنولوژی قند:

1. اصول صنايع توليد شكر، غلامرضا مصباحي ، نشر علم كشاورزي ايران
2. تكنولوژي چغندر قند، ترجمه: مسعود فلاحي، رضا شيخ الاسلامي، محمدباقر باقرزاده

تکنولوژی لبنیات:

1. شير و فرآورده هاي آن دكتر كريم. انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
2. صنعت شير جلد اول و دوم- مهندس فرهنودي، ناشر شركت جهاد تحقيقات و آموزش

تکنولوژی غلات:

1 -مقدمه اي بر تكنولوژي فراورده هاي غلات، رسول پايان، نشر آييژ
2 -تكنولوژي غلات, هادي پيغمبردوست، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تبريز
3 -مباني فناوري غلات، ناصر رجب زاده، انتشارات دانشگاه تهران

تکنولوژی گوشت:

1. علوم و صنايع گوشت، دكتر ركني- انتشارات دانشگاه تهران
2. اصول و روش هاي توليد سوسيس و كالباس محمدي، حسيني انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي 1394

تکنولوژی کنسرو:

1- صنايع كنسروسازي اصول و كاربردها، ج حصاري
2-اصول كنسروسازي، مهندس پايان
3- اصول صنايع كنسروسازي، غلامرضا مصباحي