اخبار مهم روز

دکترای تخصصی مجموعه علوم و صنایع غذایی(علوم و صنایع غذایی-بهداشت و ایمنی مواد غذایی)

 

 

رشته تحصیلی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

علوم و صنایع غذایی

كارشناسي ارشد در رشته هاي علوم و صنايع غذايي(كليه گرايش ها)؛ شيمي مواد غذايي؛ ميكروبيولوژي مواد غذايي؛
مهندسي صنايع غذايي؛ علوم غذايي؛ مهندسي كشاورزي (گرايش علوم و صنايع غذايي)، بهداشت و ايمني مواد غذايي؛
بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي (با پايه كارشناسي علوم تغذيه يا علوم و صنايع غذايي گرايش كنترل كيفي و
بهداشت يا بهداشت محيط و يا بهداشت عمومي)؛ كنترل مواد خوراكي و آشام يدني (با پايه ليسانس علوم و صنايع
غذايي) ؛ دكتري پزشكي عمومي، دندانپزشكي و دامپزشكي

میکروبیولوژی مواد غذایی(4)، شیمی مواد غذایی(4)، زبان(3)، استعداد تحصیلی(1)

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی

دكتري حرفه اي پزشكي، داروسازي و دكتري حرفه اي دامپزشكي؛ كارشناسي ارشد رشته هاي : بهداشت و ايمني مواد
غذايي؛ ميكروبشناسي مواد غذايي؛ علوم و صنايع غذايي گرايش كنترل كيفي و بهداشتي؛ علوم بهداشتي در تغذيه؛ علوم
تغذيه؛ علوم تغذيه در بحران و حوادث غيرمترقبه؛ مهندسي بهداشت محيط؛ كنترل مواد خوراكي و آشاميدني (با پايه
ليسانس علوم و صنايع غذايي)

 میکروبیولوژی مواد غذایی(4)، شیمی مواد غذایی(4)، زبان(3)، استعداد تحصیلی(1)