اخبار مهم روز

اساتید نخبگان در رشته زیست فناوری

 

 

دکتر رضا سنبلی- دکترای بیوشیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر ساناز ابراهیمی- دکترای بیوشیمی 
 دکتر رکسانا نیکنامی- دکترای دانشگاه تهران
 دکتر سعید دعائی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر فاطمه رضائیان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی