اخبار مهم روز

کلید اولیه سوالات آزمون ارشد وزارت بهداشت 95-94

کلیدواژه: کلید نهایی، کلید نهایی آزمون ارشد، کلید آزمون کارشناسی ارشد، کلید آزمون کارشناسی ارشد، دانلود رایگان کلید ارشد، دانلود رایگان سوالات ارشد، آزمون ارشد، کلید ارشد، منابع ارشد،

 

جهت دریافت کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال 95-94 بر روی لینک رشته مورد نظر خود کلیک کنید.

 

 

دانلود رایگان کلید اولیه سوالات آزمون ارشد 95-94

 

ردیف

کلید سوالات ارشد

1

کلید سوالات ارشد آمار زیستی

2

کلید سوالات ارشد اموزش بهداشت

3

کلید سوالات ارشد اموزش پزشکی

4

کلید سوالات ارشد اپیدمیولوژی

5

کلید سوالات ارشد اتاق عمل

6

کلید سوالات ارشد ارزیابی فن آوری سلامت

7

کلید سوالات ارشد ارگونومی

8

کلید سوالات ارشد اعضای مصنوعی

9

کلید سوالات ارشد اکولوژی انسانی

10

کلید سوالات ارشد ایمنی شناسی

11

کلید سوالات ارشد برنامه ریزی یادگیری

12

کلید سوالات ارشد بهداشت روان

13

کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

14

کلید سوالات ارشد بینایی سنجی

15

کلید سوالات ارشد تاریخ علوم پزشکی

16

کلید سوالات ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی

17

کلید سوالات ارشد تکنولوژی تصویربرداری

18

کلید سوالات ارشد تکنولوژی گردش خون

19

کلید سوالات ارشد حشره شناسی پزشکی

20

کلید سوالات ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

21

کلید سوالات ارشد رفاه اجتماعی

22

کلید سوالات ارشد روانشناسی بالینی الف

23

کلید سوالات ارشد روانشناسی بالینی ب

24

کلید سوالات ارشد سلامت سالمندی

25

کلید سوالات ارشد سلامت و رسانه

26

کلید سوالات ارشد سم شناسی

27

کلید سوالات ارشد شنوایی شناسی

28

کلید سوالات ارشد شیمی دارویی

29

کلید سوالات ارشد علوم تشریح

30

کلید سوالات ارشد علوم داروهای پرتوزا

31

کلید سوالات ارشد علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی

32

کلید سوالات ارشد فناوری اطلاعات سلامت

33

کلید سوالات ارشد فیزیک پزشکی

34

کلید سوالات ارشد فیزیوتراپی

35

کلید سوالات ارشد فیزیوتراپی ورزشی

36

کلید سوالات ارشد فیزیولوژی

37

کلید سوالات ارشد کاردرمانی

38

کلید سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

39

کلید سوالات ارشد کنترل مواد خوراکی

40

کلید سوالات ارشد گفتاردرمانی

41

کلید سوالات ارشد مجموعه پرستاری الف

42

کلید سوالات ارشد مجموعه پرستاری ب

43

کلید سوالات ارشد علوم آزمایشگاهی 1 الف

44

کلید سوالات ارشد علوم آزمایشگاهی 1 ب

45

کلید سوالات ارشد علوم آزمایشگاهی 2 الف

46

کلید سوالات ارشد علوم آزمایشگاهی 2 ب

47

کلید سوالات ارشد علوم آزمایشگاهی 3 الف

48

کلید سوالات ارشد علوم آزمایشگاهی 3 ب

49

کلید سوالات ارشد مجموعه علوم تغذیه الف

50

کلید سوالات ارشد مجموعه علوم تغذیه ب

51

کلید سوالات ارشد مجموعه مامایی الف

52

کلید سوالات ارشد مجموعه مامایی ب

53

کلید سوالات ارشد مددکاری اجتماعی

54

کلید سوالات ارشد مدیریت توانبخشی

55

کلید سوالات ارشد مدیریت سلامت وایمنی

56

کلید سوالات ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

57

کلید سوالات ارشد مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

58

کلید سوالات ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد

59

کلید سوالات ارشد مهندسی بهداشت محیط الف

60

کلید سوالات ارشد مهندسی بهداشت محیط ب

61

کلید سوالات ارشد مهندسی بیمارستان

62

کلید سوالات ارشدمیکروبشناسی مواد غذایی

63

کلید سوالات ارشد نانوفناوری پزشکی

64

کلید سوالات ارشد نظارت بر امور دارویی

 

 

 

 

دانلود رایگان کلید اولیه سوالات آزمون ارشد95-94

 قسمت درس زبان

 

1

زبان –  عصر چهارشنبه

2

زبان –  صبح پنجشنبه

3

زبان –  عصر پنجشنبه

4

زبان –  عصر جمعه