اخبار مهم روز

کلید نهایی سوالات آزمون دکترای تخصصی 97-96

دوشنبه, 08 خرداد 1396 00:00

 

 

 کلید نهایی سوالات آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت سال 97-96

ردیف

کلید سوالات

1

کلید سوالات دکتری آمارزیستی

2

کلید سوالات دکتری اپیدمیولوژی

3

کلید سوالات دکتری اقتصاد سلامت

4

کلید سوالات دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

5

کلید سوالات دکتری آموزش پزشکی

6

کلید سوالات دکتری انگل شناسی پزشکی

7

کلید سوالات دکتری انفورماتیک پزشکی

8

کلید سوالات دکتری اخلاق پزشکی

9

کلید سوالات دکتری ارگونومی

10

کلید سوالات دکتری اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

11

کلید سوالات دکتری ایمنی شناسی پزشکی

12

کلید سوالات دکتری باکتری شناسی پزشکی

13

کلید سوالات دکتری بیولوژی تولید مثل

14

کلید سوالات دکتری بینایی سنجی

15

کلید سوالات دکتری بهداشت محیط

16

کلید سوالات دکتری بیوشیمی بالینی

17

کلید سوالات دکتری بهداشت باروری

18

کلید سوالات دکتری بهداشت حرفه ای

19

کلید سوالات دکتری پرستاری

20

کلید سوالات دکتری پزشکی مولکولی

21

کلید سوالات دکتری توکسین های میکروبی

22

کلید سوالات دکتری حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

23

کلید سوالات دکتری خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

24

کلید سوالات دکتری روانشناسی بالینی

25

کلید سوالات دکتری روانشناسی نظامی

26

کلید سوالات دکتری زیست پزشکی سامانه ای

27

کلید سوالات دکتری زیست فناوری پزشکی

28

کلید سوالات دکتری ژنتیک پزشکی

29

کلید سوالات دکتری سیاستگذاری سلامت

30

کلید سوالات دکتری سیاست های غذا و تغذیه

31

کلید سوالات دکتری سالمندشناسی

32

کلید سوالات دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

33

کلید سوالات دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

34

کلید سوالات دکتری شنوایی شناسی

35

کلید سوالات دکتری طب سنتی

36

کلید سوالات دکتری علوم تشریحی

37

کلید سوالات دکتری علوم تغذیه

38

کلید سوالات دکتری علوم اعصاب

39

کلید سوالات دکتری علوم صنایع غذایی و بهداشت ایمنی

40

کلید سوالات دکتری علوم سلولی کاربردی

41

کلید سوالات دکتری فارماکولوژی

42

کلید سوالات دکتری فیزیک پزشکی

43

کلید سوالات دکتری فیزیوتراپی

44

کلید سوالات دکتری فیزیولوژی

45

کلید سوالات دکتری فیزیولوژی ورزش

46

کلید سوالات دکتری قارچ شناسی پزشکی

47

کلید سوالات دکتری کار درمانی

48

کلید سوالات دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

49

کلید سوالات دکتری گفتار درمانی

50

کلید سوالات دکتری مامایی

51

کلید سوالات دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

52

کلید سوالات دکتری مدیریت اطلاعات سلامت

53

کلید سوالات دکتری مددکاری اجتماعی

54

کلید سوالات دکتری مشاوره توانبخشی

55

کلید سوالات دکتری مطالعات اعتیاد

56

کلید سوالات دکتری مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

57

کلید سوالات دکتری مهندسی پزشکی(گرایش رباتیک پزشکی)

58

کلید سوالات دکتری مهندسی بافت

59

کلید سوالات دکتری نانوفن آوری پزشکی

60

کلید سوالات دکتری ویروس شناسی پزشکی

61

کلید سوالات دکتری سلامت دهان و دندانپزشکی

62

کلید سوالات دکتری مواد دندانی