اخبار مهم روز

اعمال حد نصاب نمره زبان در آزمون ارشد وزارت بهداشت 98

شنبه, 19 مرداد 1398 00:00

کلید واژه: حد نصاب نمره زبان، درصد مجاز نمره زبان، درس زبان، 15 درصد زبان، 25 درصد زبان، زبان آزمون ارشد، نمره زبان آزمون گروه پزشکی

 

آخرین بار تغییر یافته شنبه, 19 مرداد 1398 17:37